Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest UNIVERSUM Biuro Tłumaczeń Joanna Juszko, z siedzibą w 45-040 Opole, Plac Kopernika 7/5.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych w zakresie j. niemieckiego podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego oraz wykonania zlecenia. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ustawa nie przewiduje terminu zakończenia przechowywania repertorium.

W przypadku pozostałych tłumaczeń podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest obowiązkowe dla realizacji i odbioru zlecenia.

Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia.

W przypadku udzielenia Pełnomocnictwa do odbioru dokumentów podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do identyfikacji odbiorcy przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana/Pani, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane przez 10 lat od dnia odbioru tłumaczenia.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pana/Panią taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Pana/Pani danych,

  • dostarczenia Panu/Pani kopii danych podlegających przetwarzaniu,

  • prostowania tych danych,

  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skontaktuj się z nami

Biuro Tłumaczeń UNIVERSUM
Joanna Juszko
Plac Kopernika 7/5
45-040 Opole

tel.: (077) 423 15 15
tel. kom.: +48 606 35 00 01
faks: (077) 423 15 17
e-mail: biuro@universum.opole.pl

Godziny otwarcia:
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00